Steve and Dave's Bar

Address: 
Steve Bryan, David Kadivar
200 First Street
Eureka, CA 95501
Email Address: 
steveanddavesbar@yahoo.com
Phone: 
(707) 443-8887
Fax: 
(707) 497-6019
Subcategory: 
Bars